728 x 90

اعتصاب رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل کشت و صنعت هفت تپه

اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه
اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه
‌ رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان روز سه‌شنبه 21شهریور 96 دست به اعتصاب زدند و از حرکت به سمت مقصدشان خودداری کردند.

رانندگان اعتصابی خواستار مطالبات عقب‌افتاده خود شدند و به‌سمت قسمت ترابری شرکت حرکت کردند. پس از مدتی چند نفر به ‌نمایندگی از همه وارد محوطه شرکت شدند. گردانندگان این شرکت به معترضان قول پرداخت قسمتی از مطالباتشان را دادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات