728 x 90

عروسک! پنجره ویران شد امروز

عروسک! پنجره ویران شد امروز!
خراب اندر خراب ایران شد امروز!
عروسک! سنگ آمد توی خانه
عروسک! له شده باغ و جوانه
عروسک! مادرم در زیر خاک است
پدر از غصه و غم سینه چاک است
عروسک تو در آغوش منی لیک
همیشه پیش من نزدیک نزدیک
ولی غصه نخور! من هستم اینجا
که می‌سازم دوباره این وطن را
اگر استخوانم خرد گشته
اگر چه خشت جانم خرد گشته
ولی خشت امیدم مانده در دل
سرود زندگی را خوانده در دل
عروسک سنگ را بردار بسازیم
به دیو یأس و غم باید بتازیم.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها