اخبار سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - www.mojahedin.org
6/23/2017 6:55:29 AM

سايت راديو فردا:

نیکلا سارکوزی کشورهای اروپایی را به اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران فراخواندنیکلا سارکوزی
نیکلا سارکوزی

رئیسجمهور فرانسه خواستار اعمال تحریمهای شدیدتر علیه رژیم ایران شد.
نیکولا سارکوزی روز جمعه در سخنانی در جمع دیپلوماتهای مقیم پاریس کشورهای اروپایی را به اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران فراخواند.
وی تأکید کرد باید رژیم ایران را وادار به تبعیت از خواست جامعه بینالمللی کرد.