گزيده يي از پيامهاي 22بهمن مسعود رجوى

 

پیشاهنگان راستین انقلاب ـ مسعود رجوی 22بهمن 1363

AM 12:00:00 1397/10/12

... یاد همهٴ شهدا و یاد آن همه پاکباختگی و شور و غرور ملی و مردمی گرامی باد. به‌ویژه باید به روان پاک شهدای پیشتاز فدایی و مجاهد خلق و نیز کلیه پیشتازان مبارز دیگر درود فرستاد. آنها که به‌مثابه ...

جزئيات

سرقت تاریخی- ایدئولوژیک ـ مسعود رجوی، 22بهمن 61

AM 12:00:00 1397/10/12

به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی هموطنان، مردم آگاه و مبارز ایران: ... راه این انقلاب از سالها پیش بر مبنای شرایط لازم عینی، با رنج و خون و مبارزات رشیدترین فرزندان پیشتاز شما، از ...

جزئيات

مقاومت، شعله‌های سرکش انقلاب را فروزان نگه‌داشت ـ مسعود رجوی، 22بهمن 1376

AM 12:00:00 1397/10/12

... هم‌چنان‌که از آغاز یعنی در سالهای 58 و 59 می‌گفتیم، آزادی «کلمهالوسطی» یعنی شاخص و روح و جوهر برانگیزندهٴ انقلاب بود. اما افسوس که دشمنان آزادی، این‌بار هم، اول همین کلمه شاخص و راهگشا را، تحت ...

جزئيات

انقلابی که نه مرد و نه خاکستر شد ـ مسعود رجوی، 22بهمن 1373

AM 12:00:00 1397/10/12

... افسوس که به علت کمبود سطح آگاهی و تشکّل و ضعف قوای انقلابی - که از آثار نیم‌قرن دیکتاتوری پهلوی بود‌- رهبری انقلاب به دست خمینی، این دزد بزرگ امید و اعتماد مردم، افتاد. اگر‌چه رژیم استبداد ...

جزئيات

الهام و اثرپذیری جامعه از پیشتازان فداکارش ـ مسعود رجوی، 22بهمن 1380

AM 12:00:00 1397/10/12

... انقلاب ایران، مانند همه انقلابها و دگرگونیهای بزرگ و تاریخی در شرایطی رخ داد که مردم حکومتگران را نمی‌خواستند و حکومتگران دیگر نمی‌توانستند به حکومت ادامه دهند. رژیم شاه که از کودتای ...

جزئيات

خلاء تاریخی رهبری، مسألهٴ اساسی و محوری انقلاب 1357 ـ مسعود ر جوی 22بهمن 1364

AM 12:00:00 1397/10/12

... راستی که روزهای قیام چه روزهای پر شور و غروری بود. در همه جا همیاری و همکاری مردمی، با فرهنگی بس انگیزاننده و متعالی، در همه جا وحدت و یکپارچگی و همدلی و هماوایی. آری، ایران سراسر لبریز از ...

جزئيات

شیخ و شاه، همزاد یکدیگر ـ مسعود رجوی، 22بهمن 1379

AM 12:00:00 1397/10/12

... شیخ و شاه از بابت ارتجاع و واپس‌گرایی، و از بابت مردم‌ستیزی و آزادی‌کشی، همزاد یکدیگرند. شاه می‌گفت سایهٴ خداست و سلطنت موهبتی الهی است که در ابناء ذکور او نسل بعد از نسل، جریان می‌یابد و پسرش ...

جزئيات
1