صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

مهدی علی وردی پور

متولد: تهران
سن: 20
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

ولی معین الدین

متولد: قزوين
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

عدنان موگنی

متولد: خرمشهر
سن: 21
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

رضا مولیانی

متولد: اروميه
سن: 30
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

سیدبتول رضوی

متولد: بهشهر
سن: 25
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

قربانعلی سرابی

متولد: ميانه
سن: 30
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

سکینه شبان سروستانی

متولد: شيراز
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

رشید شعبانی

متولد: طالش
سن: 22
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

عبدالحمید صدوقی

متولد: سارى
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

البرز صالح خواه

متولد: مسجد سليمان
سن: 24
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...