صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

محمد حسین حقیقت

متولد: گنبد كاووس
سن: 21
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

سیدمحمود حجتی

متولد: رشت
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

شاهرخ شمیم

متولد: -
سن: 31
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

محمد حسن (منصور) پورقاضیان (پورقاضی)

متولد: تهران
سن: 25
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

اصغر قدس

متولد: -
سن: 20
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

ابراهیم (فخرالدین) ابراهیمی

متولد: شافت
سن: 27
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

حسین (حامد) ملکی

متولد: آستانه اشرفيه
سن: 29
تاريخ شهادت: 1361

ادامه

کاظم (مالک) مرتضوی

متولد: خمين
سن: 26
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی مقراضی

متولد: قائن
سن: 18
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی اکبر منتظری جویباری

متولد: قائمشهر
سن: 24
تاريخ شهادت: 1360

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...