صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

مهدی علی وردی پور

متولد: تهران
سن: 20
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

احمد عربلو

متولد: تهران
سن: 20
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

قربان عزیزی

متولد: بجنورد
سن: 31
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

حسین (محمد) بخشافر (منجی)

متولد: -
سن: 26
تاريخ شهادت: 1360

ادامه

علی حسین کرمی

متولد: شيراز
سن: 22
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

حسین کریمی ایواز

متولد: همدان
سن: 24
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

محمد رضا لقمانی نژاد

متولد: -
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

رمضان مهویزانی زیبا

متولد: صومعه سرا
سن: 26
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

فرحناز مکانیک

متولد: همدان
سن: 23
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

ماشاءالله مکانیکی

متولد: ساوه
سن: 27
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...