صفحه اصلى

به يادشهيدان راه آزادی

صفحه اصلى

ليست شهيدان

ابوطالب(عبدالله) فریدی

متولد: گرمسار
سن: 20
تاريخ شهادت: 1361

ادامه

غلامرضا فریدی

متولد: گرمسار
سن: 22
تاريخ شهادت: 1361

ادامه

عباس آذری

متولد: تربت حيدريه
سن: 35
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

بهزاد عاشری

متولد: تهران
سن: 30
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

حسن فرشچی

متولد: رشت
سن: 23
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

سعید فرشید

متولد: تنكابن
سن: 35
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

فریدون فتح پورپاکزاد

متولد: تهران
سن: 33
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

ابوالفتح فتاحی

متولد: بروجرد
سن: 29
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

زهره فروتن مقدم

متولد: قم
سن: 32
تاريخ شهادت: 1367

ادامه

عزیزالله غفوری ورنوسفادرانی

متولد: همايونشهر
سن: 34
تاريخ شهادت: 1367

ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...