پر بيننده ترينها

ترانه سوری ـ ما خشم و انقلابيم

دکترکاظم رجوی شهيد بزرگ حقوق بشر

مصاحبه با ابوالحسن فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

مصاحبه با ابوالفضل فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

ديويد ايمس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

لرد مگينس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

بارونس مشام ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

ديويد وون ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

آلن درشويتز ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی

کتاب يادنامه شهيدان کهکشان اشرف

سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوی در مراسم بزرگداشت شهدای قتل عام اشرف

مصداق آشکار جعل و دروغ عليه مجاهدين - امير پرويزی از زندان ليبرتی - 18تير ۹۲

شرافت به «يغما» رفته - اکرم حبيب خانی

کارزار پيروزی در اشرف - گفتگو با مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی آذر ۱۳۸۸

خيانت به سوگند بقراط

زنان نيروی تغيير - مريم رجوی

خانواده مجاهدين يا مزدوران ارتجاع؟ - پيام به مجاهدان شهر شرف - مسعود رجوی

گنجينه سرخ فام آزادی - اسامی و مشخصات شهيدان آزادی

اخبار مقاومت سراسرى

آخرين فعاليتهاى مقاومت ايران

ديدار از مجسمه گونار سونستبی قهرمان بزرگ مقاومت ضدفاشيستی نروژ

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در سفر به نروژ از مجسمه گونار سونستبی قهرمان ملی نروژ در مقاومت ضدفاشيستی عليه فاشيسم هيتلری که در خيابان کارل يوهان اسلو نصب شده است، ديدار کرد. مجسمه گونار و دوچرخه اش در ......

پارلمان نروژ - سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس مشترک کميسيونهای خارجه و دفاع اداری و دولتهای محلی - اسلو-۲۶فوريه ۲۰۱۴

به دعوت رسمی کميسيون امور خارجه و دفاع پارلمان نروژ، خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت روز چهارشنبه 7اسفند، در اجلاس مشترک کميسيونهای خارجه و ...

ديدار و گفتگوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت با نخست وزير شل ماگنه بوندويک در مرکز انستيتو نوبل در اسلو

روز دوشنبه 5اسفند، خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت با آقای شل ماگنه بوندويک نخست وزير نروژ در سالهای 1997 تا 2005 ديدار و گفتگو کرد. در اين ...

مقر مركزی مقاومت ايران در فرانسه: بيانيه حمايت۱۴۰۰۰ شهردار و منتخب فرانسه از مقاومت ايران

بيانيه14000شهردار و منتخب در فرانسه به توقف اعدامها در ايران، آزادی فوری 7 گروگان اشرفی و تامين حفاظت کمپ ليبرتی فرا می خواندروز يکشنبه 29ديماه ...

ساير مطالب

ديدار رئيس افتخاری سنای بلژيک با خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اورسوراواز

کنفرانس «تغيير در خاورميانه – نقش زنان»
با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت با مسئولان کميته فرانسوی برای ايران دموکراتيک

ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت با نايب رئيس اول و شماری از نمايندگان پارلمان اروپا

سمپوزيوم بين المللی حقوقدانان در حمايت از اشرف در بروکسل برگزار شد

ديدار و سخنرانی رئيس جمهور برگزيده مقاومت در پارلمان اروپا به مناسبت تصويب قطعنامه حمايت از اشرف

گردهمايی شهرداران و منتخبان 24شهر فرانسه در همبستگی با اشرف و مقاومت ايران

رييس جمهور برگزيده مقاومت با آقای ژان پيرمولر، شهردار مانی آن وکسن فرانسه، در اورسوراواز ديدار کرد

ديدارهای رييس جمهور برگزيده مقاومت
با رهبران پارلمانی و شخصيتهای آلمانی

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با شمار ديگری از شخصيتهای سياسی آلمان ديدار کرد

زنان نيروی تغيير ـ برلين 4فروردين 1389

بيانيه بيش از صد  نماينده مجلس فدرال آلمان
در حمايت از قيام و اشرف

رئيس جمهور برگزيده مقاومت برای ديدار و گفتگو با رهبران سياسی و پارلمانی آلمان، وارد برلين شد

همبستگی زنان فنلاند، با زنان بپاخاسته ايران و اشرف

سفر خانم رجوی به فنلاند، انعکاس گسترده يی در رسانه های اين کشور داشت

اسقف اعظم پارما در فنلاند، با خانم مريم رجوی ملاقات نمود

بيانيه حمايت اکثريت پارلمان فنلاند به خانم مريم رجوی اهدا شد

اجلاس پارلمانی در فنلاند در همبستگی با قيام سراسری و اشرف

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با وزير دادگستری و شماری از شخصيتهای سياسی فنلاند، ديدار و گفتگو کرد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با مقامهای ارشد پارلمان اروپا ديدار کرد

اجلاس پارلمان اروپا با حضور خانم مريم رجوی:
زنان پيشتاز تغيير دموکراتيک در ايران

ديدار دانيل ميتران با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

خانم دانيل ميتران، با رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اورسوراواز ديدار کرد

طی مراسمی در شهر مانی آن وکسن فرانسه، «سالن تهران» با حضور خانم مريم رجوی و شهردار اين شهر افتتاح شد

ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت با آقای گونار سونستبی، قهرمان ملی مقاومت ضدفاشيستی نروژ

بيانيه حمايت اکثريت پارلمان نروژ از مجاهدان اشرف، به خانم مريم رجوی در اسلو، اهدا شد

ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت، با نايب رئيس پارلمان و رئيس کميسيون فرهنگ و خانواده در پارلمان نروژ

ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت با نخست وزير سابق نروژ، آقای کوره ويلوک

خانم مريم رجوی، برضرورت تحريم رژيم آخوندی و اقدامهای عاجل بين المللی برای تضمين حقوق مجاهدان اشرف تأکيد کرد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت برای شرکت در اجلاس رسمی کميسيون خارجه پارلمان نروژ، وارد اسلو شد

ديدار خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، بافعالان جنبش برابری و حقوق زنان

اجلاس کميته فرانسوی برای ايران دموکراتيک در حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت برای حمايت از قيام مردم ايران

ديدار هياتهايی از کميته های پارلمانی و دوستی با مقاومت ايران با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، پس از ديدار از دفتر نمايندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، اين کشور را به مقصد پاريس ترک کرد

دبيرکل و هيأتی ازشورای زنان آلمان با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ديدار نمودند

رئيس جمهور برگزيده مقاومت از موزه و بنای يادبود قربانيان هولوکاست، در مرکز برلين ديدار کرد

اکثريت سنای ايتاليا، از راه حل سوم خانم مريم رجوی برای تغيير دموکراتيک در ايران حمايت کردند

رئيس جمهور برگزيده مقاومت با رئيس مجلس ايتاليا و معاون مجلس سنای اين کشور ديدار و گفتگو کرد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با شهردار رم ديدار و گفتگو کرد

با حضور خانم مريم رجوی، بيانيه اکثريت نمايندگان مجلس فرانسه شامل بيش از 290نماينده، درحمايت از راه حل سوم خانم رجوی اعلام شد

ديدار خانم مريم رجوی با شيوخ عشاير، نمايندگان نيروهای سياسی و شخصيتهای عراقی در اورسور اواز

ديدار نايب رئيس مجلس اردن وشماری از نمايندگان وشخصيتهای اين کشور با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

ديدار گروهی از برجسته ترين شخصيتها و پارلمانترهای انگلستان، کانادا و استراليا با رئيس جمهور برگزيده مقاومت

اکنون، زمان آن است که اتحاديه اروپا مجاهدين را از ليست تروريستی اش حذف کند

سمينار« روابط اتحاديه اروپا و ايران- چشم انداز يک تغيير دموکراتيک» با حضور خانم مريم رجوی در استراسبورگ برگزار شد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت درمقراصلی پارلمان اروپا، با دکتر ويدال کوادراس،نايب رئيس پارلمان اروپا ديداروگفتگو کرد

ملاقات رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با رئيس شورای منطقه آلزاس

افزايش مجازات نقض تحريم های بين المللی با رژيم توسط کنگره آمريکاارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran