به یاد مجاهد شهید سیداصغر خضری

سید اصغر خضری

سید اصغر خضری

 


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد

رأی من سرنگونی است