به یاد مجاهد شهید سید حمید خضری

سید حمید خضری

سید حمید خضری

 
هرکس راه و آرمان خودش را دارد. اصغر راه خودش را رفت. منهم راه خودم را می‌روم. باز هم  تکرار می‌کنم من هوادار سازمان پرافتخارمجاهدین خلق ایران هستم.  
وقتی نیری به حمید خضری می‌گوید: برادرت اصغر را اعدام کرده‌ایم. برادر بزرگتان هم که در سال 60اعدام شده، حالا تو برو انزجارنامه بنویس تا برای مادرت بمانی. حمید قهرمان در مقابل نیری غریده بود که: ” هرکس راه و آرمان خودش را دارد. اصغر راه خودش را رفت. منهم راه خودم را می‌روم. باز هم تکرار می‌کنم من هوادار سازمان پرافتخار
مجاهدین خلق ایران هستم“. 
مجاهدین خلق ایران هستم“.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد

رأی من سرنگونی است