پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شهدای مجاهد خلق

به یاد مجاهد شهید ابوذر ورداسبی

-

Abouzar Vardasbi
Abouzar Vardasbi
ابوذر ورداسبی 1255 تاریخ تولد: 1328 محل تولد: جویبار ـ قائمشهر تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی سابقهٌ مبارزاتی: 21سال زندانی سیاسی: 4سال در زمان شاه محقق و نویسندهٌ مجاهد و گرانقدر ابوذر ورداسبی از ستارگان درخشان در کهکشان فروغ جاویدان است. ابوذر فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی خود را از سال46 در دانشگاه تهران آغاز کرد‌. فعالیتهای سیاسی منجر به د‌ستگیریش در اردیبهشت50 و تحمل یک سال زندان شد.طی این مدت با افکار و آرمانهای انقلابی و توحیدی مجاهدین آشنا شد و پس از خروج از زندان راه مبارزهٌ مسلحانهٌ انقلابی را در پیش گرفت. در همین رابطه در سال53 به‌هنگام دستگیری مجدد به‌شدت مجروح شد و از همان‌جا تحت شکنجه وحشیانهٌ دژخیمان ساواک قرار گرفت که تا پایان عمر از آثار آن در دستها و پاهایش رنج می‌برد. پس از آزادی در سال56، اندوخته‌های سیاسی، تاریخی خود را به‌منظور بالابردن آگاهیهای سیاسی جامعه به‌صورت کتابهای متعدد منتشر نمود. پس از سرنگونی شاه چندی در کنار مجاهد شهید احمد طباطبایی، نخستین استاندار مازندران پس از قیام، اقدامهای ارزنده‌یی را در کمک به کشاورزان ستمدیدهٌ شمال صورت داد. در سال59 کاندیدای مجاهدین برای نمایندگی مجلس از قائمشهر بود. پیام توحیدی و ضداستثماری انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین تاروپود فکری و عاطفی او را درنوردید و تحولی عمیق و انقلابی در او ایجاد کرد. به‌دنبال عزیمت رهبری مقاومت به جوار خاک میهن در بهار65، او نیز روانهٌ منطقه شد. ابوذر هنگام عملیات فروغ جاویدان مصرانه خواهان شرکت در عملیات شد و در پیکار با دشمن خدا و خلق قهرمانانه جنگید و به‌شهادت رسید.بدینسان تألیفات ارزشمندش را با خون پاکش امضا کرد و خود در باشکوهترین حماسهٌ مقاومت تاریخ معاصر ایران جاودانه شد. تاریخ تولد: 1328 محل تولد: جویبار ـ قائمشهر تحصیلات: لیسانس حقوق قضایی سابقهٌ مبارزاتی: 21سال زندانی سیاسی: 4سال در زمان شاه محقق و نویسندهٌ مجاهد و گرانقدر ابوذر ورداسبی از ستارگان درخشان در کهکشان فروغ جاویدان است. ابوذر فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی خود را از سال46 در دانشگاه تهران آغاز کرد‌. فعالیتهای سیاسی منجر به د‌ستگیریش در اردیبهشت50 و تحمل یک سال زندان شد.طی این مدت با افکار و آرمانهای انقلابی و توحیدی مجاهدین آشنا شد و پس از خروج از زندان راه مبارزهٌ مسلحانهٌ انقلابی را در پیش گرفت. در همین رابطه در سال53 به‌هنگام دستگیری مجدد به‌شدت مجروح شد و از همان‌جا تحت شکنجه وحشیانهٌ دژخیمان ساواک قرار گرفت که تا پایان عمر از آثار آن در دستها و پاهایش رنج می‌برد. پس از آزادی در سال56، اندوخته‌های سیاسی، تاریخی خود را به‌منظور بالابردن آگاهیهای سیاسی جامعه به‌صورت کتابهای متعدد منتشر نمود. پس از سرنگونی شاه چندی در کنار مجاهد شهید احمد طباطبایی، نخستین استاندار مازندران پس از قیام، اقدامهای ارزنده‌یی را در کمک به کشاورزان ستمدیدهٌ شمال صورت داد. در سال59 کاندیدای مجاهدین برای نمایندگی مجلس از قائمشهر بود. پیام توحیدی و ضداستثماری انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین تاروپود فکری و عاطفی او را درنوردید و تحولی عمیق و انقلابی در او ایجاد کرد. به‌دنبال عزیمت رهبری مقاومت به جوار خاک میهن در بهار65، او نیز روانهٌ منطقه شد. ابوذر هنگام عملیات فروغ جاویدان مصرانه خواهان شرکت در عملیات شد و در پیکار با دشمن خدا و خلق قهرمانانه جنگید و به‌شهادت رسید.بدینسان تألیفات ارزشمندش را با خون پاکش امضا کرد و خود در باشکوهترین حماسهٌ مقاومت تاریخ معاصر ایران جاودانه شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات