728 x 90

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰ دیماه ۱۳۵۷

  • محمود عطایی
  • از میان خاطرات

    به‌ مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در دیکتاتوری شاه در سال ۵۷ مجموعه مصاحبه‌هایی با ...

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰ دیماه ۱۳۵۷