728 x 90

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در ۳۰ دیماه ۱۳۵۷

  • محمود عطایی
  • از میان خاطرات

    به‌ مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در دیکتاتوری شاه در سال ۵۷ مجموعه مصاحبه‌هایی با ...

یادی از آن رویداد