پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چهل سال تروریسم و جنگ افروزی

چهل سال فقر و فجایع اجتماعی

  • اعتیاد در ایران
  • اعتیاد در ایران

    یکی از معضلات اجتماعی در ایران اعتیاد می‌باشد، بر اساس آمارهای رسمی رژیم ایران، بیش از ۲میلیون و ۸۰۸هزار ...

چهل سال ورشکستگی اقتصادی

  • اقتصاد ویران و چشم‌انداز هولناک آن در سال ۹۸

    اقتصاد ویران و چشم‌انداز هولناک آن در سال ۹۸

    • در میان بحرانهای گریبانگیر رژیم آخوندها، بحران اقتصادی و وضعیت اسفناک معیشت میلیونها نفر از مردم، یکی از برجسته‌ترین نمودهای فساد و ناتوانی آخوندهای حاکم است. این بحران که ناشی از چپاول و غارت آخوندها و پاسداران حاکم است، جنگ قدرت فزاینده باندهای غارتگر را به‌دنبال دارد و در این جنگ قدرت است که باندها دست همدیگر ...

چهل سال بی خانمانی

چهل سال غصب حق حاکمیت ملت ایران

چهل سال سرکوب و شکنجه و اعدام

چهل سال تخریب محیط زیست

چهل سال غارت و چپاول